Rozwój. Edukacja. Outdoor.

Centrum Edukacji Nieformalnej i Outdooru zostało powołane do życia na zebraniu założycielskim dnia 13 października 2006 roku. Dnia 7 lutego 2007 roku Stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000273798 uzyskując tym samym osobowość prawną.

Członkami Stowarzyszenia są w większości osoby z doświadczeniem zarówno w edukacji formalnej (szkolnej), jak i nieformalnej (pozaszkolnej) – nauczyciele, pedagodzy, socjologowie, entuzjaści edukacji poprzez zajęcia ruchowe typu „outdoor” i „adventure” – którzy poszukują bardziej efektywnych metod pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jesteśmy oficjalnie zarejestrowanym Stowarzyszeniem, nasze działania na polu edukacji nieformalnej będą jeszcze bardziej wydajne i efektywne.

Stowarzyszenie stale współpracuje z organizacjami o podobnym profilu działania z całego świata, a będąc członkiem The European Institute of Outdoor Adventure Education and Experiental Learning (EOE), cieszy się pełnym poparciem ze strony tej organizacji dla swoich działań na terenie Polski.

 

odwiedź naszą stronę internetową! – www.nieformalna.com.pl

 

KONTAKT


Centrum Edukacji Nieformalnej- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Człowieka

Czarnocin 2

72-112 Stepnica

tel. 91-41-88-371

e-mail: centrum.nfe@gmail.com

KRS: 0000273798

REGON: 320314498

 

Rachunek bankowy

Credit Agricole Bank w Szczecinie

15194010763025238300000000


Zarząd Stowarzyszenia:

 Irmina Łachacz – Prezes Zarządu

Magdalena Jędrzejczyk- Wiceprezes Zarządu

Marta Jońca – Wiceprezes Zarządu

Marcin Jabłoński- Członek Zarządu

Jerzy Kaczor – Członek Zarządu

STATUT 

Centrum Edukacji Nieformalnej Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Człowieka

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Centrum Edukacji Nieformalnej – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Człowieka i zwane jest dalej Stowarzyszeniem. Angielskojęzyczna nazwa Stowarzyszenia brzmi: Non-Formal Education Centre – Association For Human Development. Stowarzyszenie używa też nazw skróconych, które brzmią: Centrum Edukacji Nieformalnej oraz Stowarzyszenie CEN. Angielskojęzyczna nazwa skrócona brzmi: Non-Formal Education Centre .

 

§ 2.
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla propagowania szeroko rozumianej idei edukacji nieformalnej i prowadzenia działalności w tym zakresie.

 

§ 3.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zawiązane na czas nieograniczony.

 

§ 4.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Czarnocin, gmina Stepnica w województwie zachodniopomorskim.

 

§ 5.
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może współdziałać z innymi organizacjami o podobnym profilu działania, a także osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania, a także może wchodzić w skład federacji takich organizacji.

 

§ 6.

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.

§ 7.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 8.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i żadna jego część nie może być przeznaczona do podziału między członków Stowarzyszenia.

 

§ 9.
Stowarzyszenie ma prawo do używania logo, emblematów, odznak, pieczęci, itp. według zatwierdzonych wzorów i na ogólnych zasadach prawnych.

 

§ 10.

Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną, nie związaną z żadną partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym.


Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 

§ 11.

Celami Stowarzyszenia są:

a) promowanie wszelkich form edukacji nieformalnej wśród różnych grup społecznych i prowadzenie aktywnej działalności w tym zakresie;
b) podnoszenie kwalifikacji osób zainteresowanych działalnością w sferze edukacji nieformalnej oraz kreowanie postaw liderów grup nieformalnych;
c) promowanie inicjatyw i przedsięwzięć młodzieżowych;
d) wspieranie różnych form aktywności społecznej młodych ludzi;
e) popularyzacja idei outdoor i form aktywności ruchowej;
f) kształtowanie umiejętności życia i współżycia w różnych grupach społecznych;
g) kształtowanie cech i postaw społecznie użytecznych;
h) działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego;
i) wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
j) promowanie postaw proekologicznych;
k) promowanie zdrowego stylu życia.

 

§ 12.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) utworzenie i aktywne działanie w ramach Centrum Edukacji Nieformalnej w Ośrodku „Frajda” w Czarnocinie w gminie Stepnica;
b) współpracę i wymianę doświadczeń z organizacjami zajmującymi się edukacją nieformalną w Polsce i za granicą;
c) promowanie najefektywniejszych praktyk edukacji nieformalnej;
d) współpracę z ośrodkami naukowymi i inicjowanie badań na polu edukacji nieformalnej;
e) działanie na rzecz młodzieży;
f) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzynarodowych w celu wymiany młodzieży;
g) prowadzenie akcji informacyjnych w różnych formach;
h) prowadzenie zajęć o charakterze przygody z walorami edukacyjnymi i terapeutycznymi;
i) tworzenie eksperymentalnych programów edukacyjnych;
j) organizację warsztatów, szkoleń, kursów i konferencji;
k) aktywne uczestnictwo w życiu społecznym ze szczególnym naciskiem na współdziałanie ze środowiskiem lokalnym;
l) prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki

 

§ 13.

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 14.
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna mająca ukończony 16 rok życia, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i zostanie zaakceptowana przez Zarząd.
3. Decyzję o przyjęciu lub skreśleniu z listy członków zwyczajnych podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

 

§ 15.
1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym. Nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podejmowanej na wniosek Zarządu lub 1/3 obecnych osób na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 

§ 16.
1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie merytoryczne, materialne lub organizacyjne działalności Stowarzyszenia.
2. Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Stowarzyszenia wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały.
3. Pozbawienie członkostwa wspierającego wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podejmowanej na wniosek Zarządu lub 1/3 obecnych osób na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 

§ 17.
Członek zwyczajny ma prawo do:
a) wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia;
b) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia;
c) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
d) otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjno-szkoleniowych Stowarzyszenia na warunkach preferencyjnych;
e) uczestniczenia w warsztatach, szkoleniach, kursach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie na warunkach preferencyjnych.

 

§ 18.

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
a) aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia;
b) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 19.

Członkowie honorowi i wspierający mają prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 20.

Członkowie honorowi i wspierający mają obowiązek przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 21.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) zgonu członka;
2) skreślenia przez Zarząd, w drodze uchwały, z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy, po uprzednim upomnieniu;
3) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
4) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
5) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną lub wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia.
6) w wyniku pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

 

§ 22.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia, do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 

§ 23.

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
2) Zarząd Stowarzyszenia;
3) Komisja Rewizyjna.

§ 24.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.

 

§ 25.

Do uprawnień Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:
1) ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia;
2) ustalanie wysokości składki członkowskiej;
3) podejmowanie uchwał w sprawie rozpoczęcia oraz zasad prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej;
4) podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych statutem;
5) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu oraz przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej;
6) rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu;
7) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
8 ) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi po upływie kadencji;
9) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia;
10) rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 26.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przynajmniej raz na rok.

§ 27.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy;
b) na wniosek co najmniej 25% ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia;
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane w terminie trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 28.
Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, wraz z porządkiem obrad, powinna dotrzeć do członków Stowarzyszenia nie później niż na dwa tygodnie przed terminem.

 

§ 29.
Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności – w pierwszym terminie – co najmniej 50% wszystkich zwyczajnych członków Stowarzyszenia lub – w drugim terminie – co najmniej 30% wszystkich zwyczajnych członków Stowarzyszenia, o ile inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 30.
1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2. Prezes Zarządu wybierany jest bezwzględną większością głosów spośród osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w odrębnym głosowaniu.
3. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów Zarządu oraz dwóch członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
4. Członkiem Zarządu może być tylko członek Stowarzyszenia.
5. Podziału funkcji między członków Zarządu oraz udzielenia imiennych pełnomocnictw członkom Zarządu do występowania w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia dokonuje Zarząd.
6. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
7. Ustępujący Zarząd pełni swoje obowiązki do czasu ukonstytuowania się nowego Zarządu.
8. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd w trybie przewidzianym dla jego powołania na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

 

§ 31.
Do uprawnień Zarządu należy:
1) organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia;
2) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, a nieuregu-lowanych statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
3) podejmowanie uchwał w sprawie zasad funkcjonowania systemu finansowego Stowarzyszenia;
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
6) przyjmowanie i odwoływanie członków Stowarzyszenia;
7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz przez dowolnych dwóch członków Zarządu łącznie, z zastrzeżeniem §47;
8 ) w szczególnych przypadkach Zarząd może upoważnić pisemnie jednego z członków Stowarzyszenia do reprezentowania Stowarzyszenia jednoosobowo w konkretnej sprawie.

 

§ 32.

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 3/5 składu osobowego Zarządu.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 33.

1. Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Zarząd ma obowiązek umożliwić członkom Komisji Rewizyjnej udział w posiedzeniach Zarządu.

§ 34.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym jednego przewodniczącego.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być tylko członek Stowarzyszenia.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą łączyć członkostwa w Komisji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powino-wactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z którymkolwiek z członków Zarządu.
6. Nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą za swoją pracę otrzymywać wynagrodzenia, a zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków członka Komisji nie może przekraczać kwoty określonej w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 03.03.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
9. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może odwołać członka Komisji Rewizyjnej lub całą Komisję Rewizyjną w trybie przewidzianym dla jej powołania na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
10. Ustępująca Komisja Rewizyjna pełni swoje obowiązki do czasu ukonstytuowania się nowej Komisji Rewizyjnej.

 

§ 35.

Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
2) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny działalności Zarządu oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium;
3) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności;
4) sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do wiadomości członków;
5) delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;
6) żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
7) żądanie od członków Zarządu złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień.

 

§ 36.
W przypadku ustąpienia lub śmierci jednego z członków władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji. Zasada ta nie dotyczy Prezesa Zarządu. Jeżeli osobą ustępującą jest Wiceprezes Zarządu lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, to po dokonaniu kooptacji organ wybiera spośród swojego grona nową osobę na to stanowisko. Jeżeli osobą ustępującą jest Prezes Zarządu, wówczas nowego Prezesa powołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

§ 37.
W przypadku ustąpienia lub śmierci dwóch lub więcej osób będących członkami tego samego organu władz Stowarzyszenia, nowych członków na ich miejsce powołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

§ 38.
W przypadku ustąpienia któregoś z członków władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, pełni on swoją funkcję do czasu powołania nowej osoby na to stanowisko. Jeżeli ustąpienie ma skutek natychmiastowy lub ma miejsce zgon, wówczas tymczasowo obowiązki takiej osoby przejmuje członek danego organu wybrany przez pozostałe osoby zasiadające w organie.

 

 

Rozdział V
Fundusze i majątek Stowarzyszenia


 

§ 39.
Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej i dotacji państwowych.

 

§ 40.

Wysokość składek członkowskich uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 41.
Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich. Zarząd na pisemny wniosek członka zwyczajnego może w wyjątkowej sytuacji zwolnić go w drodze uchwały z obowiązku płacenia składek na czas określony.

 

§ 42.

1. Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości.
2. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.
3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Zarządu.

§ 43.
Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do swoich członków lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub też są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.

 

§ 44.
Stowarzyszenie nie może przekazywać żadnych części swojego majątku na rzecz swoich członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 

§ 45.


Stowarzyszenie nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz swoich członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że takie wykorzystanie majątku wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.

 

§ 46.
Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.

 

§ 47.
Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych o wartości powyżej 10 tysięcy zł wymagają podpisu Prezesa Zarządu i dwóch członków Zarządu lub dwóch członków Zarządu i osoby upoważnionej w drodze uchwały Zarządu do złożenia podpisu w imieniu Prezesa Zarządu.

 

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe


 

§ 48.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym statucie, w razie potrzeby, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia lub Zarząd może uchwalać stosowne regulaminy i podejmować uchwały.

 

§ 49.
Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby zwykłych członków.

 

§ 50.
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia. Jednakże majątek Stowarzyszenia nie może być podzielony pomiędzy członków Stowarzyszenia.